Hỏi đáp về FLEGT và VPA dùng cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 12/2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Tài liệu này cung cấp những câu hỏi doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình chuẩn bị và sẵn đáp ứng những quy định của VPA. Bộ câu hỏi này dựa trên nguồn của trang EU FLEGT Facility.

Tài liệu được đính kèm dưới đây: