Năm: 2023

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Để bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và động thái tình hình kinh tế – xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của nước ta trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê đã biên soạn cuốn “Tư liệu kinh tế – xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2015-2021” .

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm số liệu từ năm 2015 đến năm 2021 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu do địa phương tính toán;

Phần 2: Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến năm 2021.

Bản mềm cuốn sách được đính kèm dưới đây: