Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) 

Thời gian: 02/2024

Báo cáo này cung cấp tổng quan về những thay đổi trong thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu, đầu tư xuyên biên giới, hội nhập tài chính và sự di chuyển của người dân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, báo cáo còn khám phá các phương thức để giảm thiểu phát thải carbon trong các chuỗi giá trị toàn cầu. 

Bản báo cáo phân tích cách thức hội nhập khu vực sâu rộng hơn và tăng trưởng xanh hơn có thể thúc đẩy thương mại và đóng vai trò như một lá chắn giảm thiểu tác động của những cú sốc trong tương lai. Báo cáo cũng đề cập đến các phương thức mà công nghệ, định giá carbon và chính sách thương mại có thể giúp các nền kinh tế giải quyết vấn đề dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu. 

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: