Hiện nay, Chính phủ đã ban hành 17 Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và 2 Hiệp định thương mại đang có hiệu lực, áp dụng cho giai đoạn từ 2022 - 2027.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với việc ban hành các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các FTA áp dụng cho giai đoạn từ 2022 - 2027 (đặc biệt đối với các FTA mới có hiệu lực: CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP), đồng thời tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật quy trình thủ tục hải quan, quy định về quy tắc xuất xứ và các điều kiện phi thuế quan ... để tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội do FTA mang lại, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo với chủ đề: "Thực thi hiệu quả cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do".

HỘI THẢO

THỰC THI HIỆU QUẢ CAM KẾT THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI VÀ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM

THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

Thời gian: Từ 08h30 - 11h30, ngày 18/05/2023 (thứ Năm).

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội

Hội thảo đã đưa đến thông tin hữu ích về các nội dung cơ bản và nội dung mới của 17 Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực thi các FTA/PTA, cùng với đó là việc thực thi các quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan tại các FTA. Ngoài ra, hội thảo cũng chia sẻ thực trạng việc thực thi FTA từ góc độ doanh nghiệp và đưa ra một số khuyến nghị, kiến nghị với dành cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Chương trình hội thảo chi tiết đươc đính kèm dưới đây: