Văn bản thực thi của Việt Nam

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để tận dụng cơ hội và giải quyết những thách thức của Hiệp định này.

Xem thêm

Ngày ban hành: 06/08/2020 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày ban hành: 31/7/2020 Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan

Xem thêm