Văn bản thực thi của Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn về việc thông qua, chấp nhận quy định UNR; thừa nhận giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới và phụ tùng, thiết bị, hệ thống, tổng thành, linh kiện của xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Xem thêm

Ngày ban hành: 30/09/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày ban hành: 30/06/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày ban hành: 30/06/2022. Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022 – 2027 để thay thế Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Xem thêm

Ngày ban hành: 16/06/2022 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Xem thêm