Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

25/06/2020    8742

Ngày ban hành: 15/6/2020

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai Bên ký kết tại Hà Nội. Ngay sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết, với tinh thần chủ động và tích cực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xây dựng Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định để sớm triển khai khi Hiệp định có hiệu lực.

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và EVIPA tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV. Ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Thông tư gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa

- Chương III: Chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

- Chương IV: Điều khoản đặc biệt

- Chương V: Điều khoản thi hành

Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Bản mềm thông tư được đính kèm dưới đây