CPTPP và Hoạt động XDPL: Các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết có hiệu lực ngay của CPTPP

17/11/2021    53

Rà soát các hoạt động XDPL nhằm thực thi các cam kết CPTPP có hiệu lực ngay cho thấy đã có 11 VBQPPL được soạn thảo và ban hành. Các văn bản này đã nội luật hóa 63 cam kết/nhóm cam kết thuộc 08 Chương và 02 Thư song phương của CPTPP, cụ thể như trong Bảng dưới đây.

Bảng 1. Danh mục các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết có hiệu lực ngay của CPTPP

STT

Văn bản “nội luật hóa” CPTPP

Cam kết CPTPP được “nội luật hóa”

Nhóm các VBQPPL “nội luật hóa” cam kết CPTPP về thương mại hàng hóa

1

Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019-2022

Nhóm cam kết về ưu đãi thuế quan nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan:

  • Tất cả các cam kết các dòng thuế của Biểu cam kết của Việt Nam tại Phụ lục Chương 2 về Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa
  • Cam kết tại các Thư song phương giữa Việt Nam và Mexico về giám sát doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may và về thương mại hàng dệt may theo nguồn cung thiếu hụt và quần áo trẻ em bằng sợi tổng hợp

2

Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP

3

Thông tư 03/2020/TT-BCT về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan CPTPP

4

Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP

5

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2020/TT-BCT)

Nhóm cam kết về quy tắc xuất xứ:

  • Toàn bộ các cam kết tại Chương 3 về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục chứng nhận xuất xứ và các Phụ lục Chương 3;
  • 01 cam kết Chương 4 về Dệt may và toàn bộ cam kết tại Phụ lục 4-A Chương 4, Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt

6

Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

7

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi CPTPP

07 nhóm cam kết về biện pháp tự vệ chuyển tiếp tại Chương 6 về Phòng vệ thương mại

8

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

01 cam kết tại Chương 8 về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Nhóm các văn bản “nội luật hóa” cam kết của CPTPP về quy tắc

9

Bộ luật lao động 2019

07 nhóm cam kết tại Chương 19 về Lao động

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (phần về Sở hữu trí tuệ)

11 nhóm cam kết tại Chương 18 về Sở hữu trí tuệ

11

Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định về việc thực hiện đấu thầu mua sắm theo CPTPP

17 nhóm cam kết tại Chương 15 về Mua sắm công

Nguồn: Trích dẫn Báo cáo nghiên cứu “Hoạt động xây dựng pháp luật thực thi CPTPP – Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách” – Trung tâm WTO và Hội nhập