Tổng điều tra kinh tế 2017 – Kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016

13/08/2017    101

Thời gian thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Trong xu hướng toàn cầu hóa, đòi hỏi mỗi quốc gia phải chủ động trong hội nhập quốc tế, nhằm phát huy những tiềm năng sẵn có, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn lực hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đúng đắn vai trò của nguồn vốn này, trong những năm gần đây Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm khai thác một cách có hiệu quả nguồn vốn này. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách, tạo việc làm. Đồng thời khu vực này cũng tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. 

Để thấy rõ bức tranh về doanh nghiệp FDI trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016”

Ấn phẩm gồm 3 phần: 

Phần I: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016. 

Phần II: Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016. 

Phần III: Số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: