Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày có hiệu lực: 1/11/2019 Cơ quan ban hành: Quốc hội

Xem thêm

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP để tận dụng cơ hội và giải quyết những thách thức của Hiệp định này.

Xem thêm

Ngày ban hành: 22/1/2019 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Xem thêm

Ngày thông qua: 12/11/2018 Cơ quan ban hành: Quốc hội

Xem thêm