Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 18/01/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA, cụ thể như sau:

Xem thêm

Trên cơ sở Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) phiên bản HS 2022 được chuyển đổi từ PSR phiên bản HS 2017 tại Phụ lục 2 Hiệp định trên cơ sở báo cáo của Tiểu bản Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Ủy ban Thương mại hàng hóa, Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand.

Xem thêm

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AANZFTA giai đoạn 2022 – 2027.

Xem thêm