Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

10/12/2018    1581

Ngày ban hành: 12/11/2018

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.