Thông tư Số 07/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

21/05/2020    353

Ngày 30/03/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 07/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Ngày có hiệu lực: 01/10/2015.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.