Thông tư Số 07/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

21/05/2020    1074

Ngày ban hành: 30/03/2020

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 30/03/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 07/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.