Báo cáo của Chủ tịch nhóm đàm phán – Đại sứ Luzius Wasescha về tình hình đàm phán NAMA

19/08/2011    264

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Đại sứ Luzius Wasescha, Chủ tịch nhóm đàm phán NAMA, đã đệ trình báo cáo về tình hình đàm phán nhóm NAMA lên Ủy ban đàm phán thương mại (TNC). Báo cáo này gồm 3 phần: bình luận của Chủ tịch về tình hình đàm phán thuế trong dự thảo NAMA tháng 12/2008; các công việc đang được tiến hành liên quan đến đàm phán về hàng rào phi thuế quan (NTBs); và ý kiến của Chủ tịch về cách thức triển khai đàm phán tiếp theo.

Tình hình đàm phán thuế theo bản dự thảo NAMA tháng 12/2008

Liên quan đến đàm phán cắt giảm thuế theo ngành, các thành viên không đưa ra lời văn nào khác so với  dự thảo tháng 12/2008. Theo ông Chủ tịch, việc giải quyết những bất đồng về mức độ tham vọng thích đáng giữa một số thành viên, tác nhân chính góp phần làm bế tắc các cuộc đàm phán NAMA từ giữa năm 2008, tại phiên đàm phán lần này là không hợp lý. 

Tình hình đàm phán lĩnh vực phi thuế trong NAMA

Tâm điểm đàm phán từ đầu năm 2009 là các vấn đề phi thuế (NTB). Một gói NTB tiềm năng có thể đạt được kết quả góp phần nâng cao chức năng của Hiệp định TBT, tạo điều kiện để các nhà lập pháp tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế và giảm bớt xu hướng đi trệch khỏi các tiêu chuẩn quốc tế. Các phiên đàm phán NTB tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

(i) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về Thủ tục Tạo điều kiện thuận lợi cho các Giải pháp về các hàng rào phi thuế (Cơ chế chung): Các thành viên thể hiện sự nhất trí cao về vấn đề này.

(ii) Hàng tân trang: Các thành viên nhất trí cần phải đưa những vấn đề liên quan đến loại hàng hóa này vào chương trình làm việc sẽ được triển khai sau khi kết thúc đàm phán. Tuy nhiên, xuất hiện sự bất đồng quan điểm lớn trong nhóm dự thảo văn kiện về việc xử lý những vấn đề liên quan đến hàng tân trang.

(iii) Quy định ghi nhãn hàng dệt may, quần áo, giày dép và đồ du lịch: một dự thảo quyết định nhìn chung đã được các thành viên nhất trí. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần đàm phán thêm.

(iv) Vấn đề minh bạch hóa các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Các thành viên đã tích cực thảo luận để tìm ra ngôn ngữ chung về vấn đề này. Một vấn đề khó giải quyết là các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ được hưởng lợi từ chính sách này nên đóng góp như thế nào và ở mức độ nào.

(v) Các tiêu chuẩn quốc tế: Ý tưởng củng cố tính pháp lý 6 nguyên tắc của Ủy ban TBT nhằm phát triển tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự hợp tác giữa các tổ chức ban hành tiêu chuẩn và Ủy ban TBT nói chung được các thành viên tán thưởng. Các thành viên cũng nhất trí rằng đàm phán nên bảo đảm sự tham gia tích cực hơn của các thành viên đang phát triển trong các tổ chức ban hành tiêu chuẩn. Trong khi ý tưởng thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan được nhiều thành viên cổ vũ, thì một số thành viên phản đối việc đề cập cụ thể đến tổ chức ban hành tiêu chuẩn trong Hiệp định TBT.

(vi) Đánh giá tính phù hợp: Các thành viên đã thảo luận nhiều về vấn đề này và đưa ra một số đề xuất. Tuy nhiên, công việc dự thảo chưa được tiến hành.

Cách thức triển khai tiếp theo

 Ủy ban đàm phán thương mại (TNC) sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến cách triển khai đàm phán tiếp theo. Liên quan đến Nhóm đàm phán, các thành viên hy vọng có thể tiếp tục công việc của nhóm NTB, nhóm có nhiều triển vọng đạt được tiến bộ trong tương lai gần. TNC sẽ đưa ra định hướng cho các hoạt động của các thành viên trong Nhóm đàm phán, kể cả lịch đàm phán trong thời gian tới.

WTO, 21/4/2011