Tóm tắt tình hình đàm phán quy tắc

18/08/2011    283

Tháng 4 năm 2011 Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) đã yêu cầu Chủ tịch các Nhóm đàm phán gửi báo cáo về tình hình đàm phán của từng Nhóm cho tất cả các thành viên.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch TNC đồng thời phù hợp với mong muốn của các đoàn, các báo cáo này phải trình bày theo từng vấn đề cụ thể và phản ánh những điểm nhất trí và bất đồng quan điểm giữa các thành viên (nếu có). Mục tiêu của báo cáo là phản ánh tình hình đàm phán đang diễn ra. Đại sứ Dennis Francis, Chủ tịch Nhóm đàm phán Quy tắc đã dự thảo các báo cáo phản ánh diễn biến đàm phán Quy tắc trong các lĩnh vực: chống bán phá giá, trợ cấp và các biện pháp đối kháng, trợ cấp thủy sản.

Trong lĩnh vực chống bán phá giá, ông Chủ tịch đã đưa ra dự thảo sửa đổi Hiệp định bao gồm 12 vấn đề trong ngoặc như ở bản dự thảo 2008. Bản dự thảo Hiệp định Chống bán phá giá 2008 gồm hàng loạt các vấn đề kỹ thuật nhưng quan trọng không ở trong ngoặc, và kết quả đàm phán của Nhóm trong hơn 2 năm qua chỉ dẫn đến một vài nội dung có thể được sửa đổi. Tóm lại, một dự thảo Hiệp định Chống bán phá giá mới có lẽ sẽ phản ánh một mức độ tiến triển hạn chế, tuy nhiên vẫn cho thấy một bức tranh rõ ràng về diễn biến đàm phán thực tế.

Về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, ông Chủ tịch đã soạn thảo một báo cáo chứ không phải lời văn Hiệp định vì những lý do sau. Thứ nhất, cũng như trong lĩnh vực chống bán phá giá, không có dấu hiệu gì cho thấy đạt được sự nhất trí về các vấn đề trong ngoặc ở dự thảo Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng 2008. Hơn nữa, không giống như trong lĩnh vực chống bán phá giá, các nội dung để trong ngoặc trong trợ cấp và các biện pháp đối kháng ít hơn, và một số lời văn (chẳng hạn như lời văn về giá ấn định hay vai trò và diễn giải Danh mục minh họa trợ cấp xuất khẩu) đang còn gây tranh cãi. Trong khi một số vấn đề kỹ thuật không để trong ngoặc đã đạt được một mức tiến bộ nào đó thì rất ít đề xuất  sửa đổi có ích được đưa ra. Về vấn đề chuyển hóa những phương án thay đổi quy định liên quan đến chống phá giá vào những phần tương tự trong quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, các thành viên chưa thảo luận được đầy đủ để đưa ra ngôn ngữ pháp lý phản ánh quan điểm chung. Cuối cùng, trong mấy tháng vừa qua đã có một số đề xuất quan trọng được đưa ra. Do áp lực về thời gian, Nhóm đàm phán chưa kịp xem xét mức độ thống nhất quan điểm của các đề xuất này. Vì vậy, tại thời điểm này việc đưa ra dự thảo lời văn mới về trợ cấp và các biện pháp đối kháng là không thuận lợi.

Tài liệu thứ ba liên quan đến trợ cấp thủy sản. Trong lĩnh vực này, ông Chủ tịch cũng dự thảo một báo cáo thay  vì lời văn cam kết vì cho đến nay có quá ít vấn đề kể cả những vấn đề kỹ thuật, và không có vấn đề mấu chốt nào được nhất trí để có thể đưa vào một sự theo lời văn thể hiện quan điểm chung và theo từng nội dung cụ thể. Một phương án khác là đưa ra dự thảo thể hiện tất cả các phương án được đề xuất có lẽ không khả thi vì để soạn thảo được một văn bản thể hiện được toàn bộ các quan điểm khác biệt thì không có cách nào khác ngoài việc đưa ra một bản tổng hợp các đề xuất. Theo ông Chủ tịch, một bản báo cáo chi tiết trong đó có phân tích về những thách thức trong cuộc đàm phán khó khăn này sẽ có ích hơn và giúp nắm bắt được tình hình đàm phán, đồng thời lên được kế hoạch công việc sắp tới.

WTO, 21/4/2011