Báo cáo của WTO về tình hình đàm phán Nông nghiệp của Vòng Đôha

18/08/2011    298

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Chủ tịch Nhóm đàm phán nông nghiệp David Walker đã trình Ủy ban đàm phán thương mại WTO báo cáo về diễn biến đàm phán nông nghiệp Vòng Đôha kể từ khi ông David đảm nhận vai trò Chủ tịch này vào tháng 4 năm 2009 đến nay. Trong khoảng thời gian này, đàm phán nông nghiệp Đôha đã tiến hành 4 nhóm công việc chính sau:

(i) tiến hành tham vấn về các vấn đề vẫn còn để trong ngoặc vuông (những vấn đề mới chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất, chưa được thống nhất) trong Dự thảo các thể thức đàm phán nông nghiệp tháng 12 năm 2008 (sau đây gọi là Chairtext tháng 12 năm 2008) cùng với Dự thảo các thể thức đàm phán sửa đổi đối với hàng nông sản nhạy cảm – diện sản phẩm được chỉ định và hạn ngạch thuế quan, và Dự thảo các thể thức đàm phán sửa đổi đối với cơ chế tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp;

(ii) xây dựng các biểu mẫu (templates) dữ liệu nông nghiệp – bao gồm các biểu mẫu phục vụ cho việc xây dựng thể thức và biểu mẫu phục vụ lộ trình cam kết cuối cùng.

(iii) thảo luận về các yêu cầu dữ liệu và về việc xác minh dữ liệu nông nghiệp để đưa vào phụ lục các thể thức đàm phán;

(iv) xem xét các vấn đề mà cách thể hiện trong Chairtext tháng 12 năm 2012 vẫn chưa rõ ràng.

Đối với nhóm công việc (i), ông Walker đã tiến hành nhiều phiên tham vấn về 10 nhóm vấn đề trong ngoặc vuông, trong đó đáng chú ý là vấn đề bông, sản phẩm nhạy cảm, cơ chế tự vệ đặc biệt, sản phẩm nhiệt đới. Về sản phẩm bông, mặc dù các thành viên không đạt được sự đồng thuận với dự thảo tháng 12 năm 2008 nhưng các thành viên cũng chưa đưa ra thêm được bất kỳ đóng góp mới nào cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Về sản phẩm nhạy cảm, Nhật Bản và Ca-na-đa tuyên bố không nhất trí với mức 4% tổng số dòng thuế được chỉ định làm sản phẩm nhạy cảm mà các thành viên phát triển đặt ra và 2 thành viên này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp linh hoạt cho vấn đề này. Đối với cơ chế tự vệ đặc biệt (SSM), đã có rất nhiều phiên tham vấn kỹ thuật về vấn đề này, nhưng hiện tại các thành viên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nào.

Đối với nhóm công việc (ii), việc xây dựng biểu mẫu cho 3 nội dung chính trong nông nghiệp (trợ cấp trong nước, mở cửa thị trường và cạnh tranh xuất khẩu) bao gồm 2 bước. Bước 1 liên quan tới việc xây dựng biểu mẫu để trình bày dữ liệu cơ sở. Bước 2 liên quan tới việc xây dựng các biểu mẫu (có thể bao gồm cả các bảng biểu) để các thành viên trình bày các cam kết của mình theo kết quả đàm phán của Vòng Đôha. Tuy nhiên, các thành viên cũng nhất trí rằng việc xây dựng biểu mẫu chỉ có thể hoàn tất khi các thể thức đàm phán nông nghiệp được thống nhất.

Đối với nhóm công việc (iii), tất cả các thành viên đã cung cấp số liệu về giá trị sản xuất nông nghiệp và công việc xác minh những số liệu này đang được tiến hành. Các thành viên phát triển cũng được yêu cầu phải cung cấp số liệu về tổng hỗ trợ cộng gộp theo sản phẩm và hỗ trợ màu xanh lơ theo sản phẩm. Ngoài ra, rất nhiều các thành viên đã đưa ra các câu hỏi liên quan tới việc cung cấp một số số liệu nông nghiệp liên quan và WTO đang xem xét các câu hỏi này.

Đối với nhóm công việc (iv), các thành viên nhất trí rằng trên cơ sở của Dự thảo các thể thức đàm phán, Nhóm đàm phán cần cung cấp những tài liệu giải thích về lộ trình cam kết và các yêu cầu sửa đổi đối với Hiệp định Nông nghiệp. Những tài liệu này cần được thể hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Ngoài ra ông Walker cũng dự kiến sẽ tiến hành tham vấn các thành viên WTO về các công việc cần triển khai trong tương lai.

WTO, 21/4/2011