Hai năm thực thi EVFTA: Kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng pháp luật thực thi

12/05/2023    603

Theo EVFTA, một số cam kết có hiệu lực ngay từ thời điểm EVFTA có hiệu lực, một số khác có lộ trình thực thi dài hơn. Vào thời điểm này, việc tổng hợp kết quả công tác xây dựng pháp luật thực thi EVFTA trong Nghiên cứu này sẽ chỉ thực hiện đối với các trường hợp mà theo cam kết phải được thực thi trong giai đoạn 02 năm đầu, hoặc theo kế hoạch chủ động của Việt Nam.

Kết quả công tác xây dựng pháp luật thực thi EVFTA trong 02 năm đầu của Việt Nam được tổng hợp trong Bảng 9 dưới đây.

Bảng - Tổng kết công tác xây dựng pháp luật, thể chế thực thi EVFTA 02 năm đầu thực thi

STT

Hoạt động

Phạm vi nội dung

Thời hạn

thực hiện

Ghi chú

bổ sung

Thực tế thực hiện

(đến 1/10/2022)

I

Các VBQPPL sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

 

1

Sửa đổi Luật SHTT

Sửa đổi, bổ sung quy định để thực thi 03 cam kết:

  • Chấm dứt bảo hộ nhãn hiệu khi sử dụng gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, chất lượng, nguồn gốc địa lý
  • Kiểu dáng công nghiệp của bộ phận sản phẩm
  • Bù đắp thời hạn bảo hộ cho dược phẩm do cấp phép lưu hành chậm trễ

-Nghị quyết của Quốc hội (NQ của QH): Không hạn chế

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (QĐ của TTg): Tờ trình của CP trong 2021

03 cam kết này đã thuộc Danh mục cam kết áp dụng trực tiếp tạm thời kể từ khi HĐ có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022

-Ban hành ngày 16/6/2022

- Có hiệu lực từ 1/1/2023

2

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

Cho phép thành lập chi nhánh của công ty tái bảo hiểm nước ngoài

-NQ của QH: 8/2023

- QĐ của TTg, Bộ Tài chính (BTC): Tờ trình của CP 2021

 

Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

-Ban hành ngày 16/6/2022

- Có hiệu lực từ 1/1/2023

3

Sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (sửa đổi bởi Nghị định 59/2018/NĐ-CP)

Không xác định

-QĐ của TTg: 2021

-QĐ của BTC: 2022

 

Đang dự thảo Nghị định sửa đổi

Công văn số 5079/TCHQ-GSQL triển khai thực hiện Điều 4.11 Hiệp định EVFTA về khai hải quan đối với thương nhân nước ngoài ngày 31/7/2020

Công văn  2669/TCHQ-GSQL về việc chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA ngày 31/5/2021 (chứng từ tự chứng nhận xuất xứ bản điện tử)

4

Sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm công theo CPTPP

Sửa đổi để bổ sung quy định về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm công theo EVFTA

-QĐ của TTg: 8/2020

- QĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT): Quý IV năm 2021

 

Nghị định 09/2022/NĐ-CP

Ban hành và có hiệu lực ngày 12/1/2022 và 04 Thông tư hướng dẫn

5

Nghị định quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

- QĐ của Bộ KHĐT: Quý IV năm 2020

Kế hoạch của CP không đề cập tới văn bản này

Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Ban hành và có hiệu lực ngày 26/3/2021

6

Nghị định về hàng tân trang

Quy định về nhập khẩu hàng tân trang với EU

-QĐ của TTg, Bộ Công Thương (BCT): 8/2023

 

Chưa có dự thảo

7

Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA

Cam kết ưu đãi thuế quan của Việt Nam trong EVFTA

-QĐ của TTg, BTC: 8/2020

 

Kế hoạch của BTC chỉ đề cập tới thời điểm áp dụng của Nghị định, không có thời hạn xây dựng, ban hành

Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022

Ban hành và có hiệu lực ngày 18/9/2020

Áp dụng hồi tố đối với các tờ khai từ 1/8/2020

8

Nghị định hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận loại gạo xuất khẩu vào EU để được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan

Hướng dẫn điều kiện, thủ tục chứng nhận theo cam kết về điều kiện hưởng hạn ngạch thuế quan đối với gạo thơm

-QĐ của TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 8/2020

 

 

Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

-Ban hành và có hiệu lực ngày 4/9/2020

9

Quyết định 131/2007/QĐTTg về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Hướng dẫn cam kết về dịch vụ xây dựng (suy đoán)[1]

-QĐ của TTg: 8/2020

 

Kế hoạch của Bộ Xây dựng không đề cập tới văn bản này.

 

Không ghi nhận văn bản sửa đổi nào

10

Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về phòng vệ thương mại (PVTM)

Hướng dẫn các cam kết về PVTM trong EVFTA

QĐ của BCT: Quý III-IV/2020

Kế hoạch của Chính phủ không đề cập tới văn bản này

Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về PVTM

-Ban hành ngày 26/11/2020

-Có hiệu lực ngày 11/1/2021

11

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa

Hướng dẫn cam kết về quy tắc xuất xứ EVFTA

Đã hoàn thành

Không có trong các Kế hoạch do đã hoàn thành

Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

-Ban hành ngày 15/6/2020

-Có hiệu lực ngày 1/8/2020

12

Văn bản hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ

Cam kết liên quan tới chậm nộp chứng từ xuất xứ tại Nghị định thư 1 EVFTA (suy đoán)

-QĐ của BTC: 8/2020

 

Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

Ban hành ngày 25/1/2021, có hiệu lực ngày 11/3/2021

Áp dụng hồi tố đối với các tờ khai từ 1/8/2020

13

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

Cam kết liên quan trong Chương Thương mại và phát triển bền vững của EVFTA (suy đoán)

-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH): 2020-2025

Kế hoạch của CP không đề cập tới các văn bản này

Chưa nhận diện được

II

Phê chuẩn các Hiệp ước, Hiệp định

 

1

Hiệp định UNECE 1958

Cam kết liên quan tới UNECE trong Chương về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại của EVFTA (suy đoán)

-QĐ của TTg: 2020-2023

 

Bộ Giao thông vận tải không có Kế hoạch thực hiện EVFTA

Chưa có thông tin về tiến trình gia nhập Hiệp định này

2

Hiệp ước về Quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT)

Cam kết liên quan trong Chương về Sở hữu trí tuệ của EVFTA (suy đoán)

-QĐ của TTg, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL): 2022

 

 

Việt Nam gia nhập WCT ngày 17/11/2021

WCT có hiệu lực với Việt Nam từ 17/2/2022

3

Hiệp ước về Biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPPT)

Cam kết liên quan trong Chương về Sở hữu trí tuệ của EVFTA (suy đoán)

-QĐ của TTg, Bộ VHTTDL: 2022

 

 

Hiệp ước WPPT có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01/7/2022

4

Công ước 87 (về tự do liên kết và quyền tổ chức) của ILO

Cam kết liên quan trong Chương Thương mại và phát triển bền vững của EVFTA (suy đoán)

-QĐ của TTg, Bộ LĐTBXH: 2020-2023

 

 

Chưa có thông tin về tiến trình gia nhập Hiệp định này

5

Các Công ước phù hợp khác của ILO

Cam kết liên quan trong Chương Thương mại và phát triển bền vững của EVFTA (suy đoán)

-QĐ Bộ LĐTBXH: 2020-2025 và các năm tiếp theo

Kế hoạch của CP không đề cập tới việc này

Việt Nam phê chuẩn Công ước 105 ngày 8/6/2020, Công ước 98 ngày 6/7/2020

III.

Các văn bản hành chính để thực thi cam kết EVFTA

 

1

Quyết định của Chính phủ và Bộ Công Thương về xây dựng cơ chế thành lập Nhóm DAG

Cam kết liên quan trong Chương Thương mại và phát triển bền vững của EVFTA.

Nhóm DAG bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường.

-QĐ của TTg: 2020

- QĐ của BCT: Quý III-IV/2020

 

Quyết định  1972/QĐ-BCT thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam của Bộ Công Thương ngày 17/08/2021

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định cơ quan đầu mối để thực thi EVFTA

 

-QĐ của TTg: 8/2020

- QĐ của BCT: Quý III-IV/2020

 

Quyết định 1175/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện EVFTA

 

[1] Ghi chú “suy đoán” trong Bảng này được hiểu là các trường hợp mà Kế hoạch thực thi EVFTA của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan chỉ đề cập tới tên văn bản, không nêu rõ văn bản nhằm thực thi cam kết nào của EVFTA. “Suy đoán” được xác định trên cơ sở đánh giá nội dung cam kết EVFTA liên quan của Nhóm Nghiên cứu.

 

Nguồn: Rà soát của VCCI 2022

 

Nguồn: Trích dẫn Báo cáo “Việt Nam sau 02 năm thực thi Hiệp định EVFTA từ góc nhìn doanh nghiệp” – Trung tâm WTO và Hội nhập