Văn kiện các phiên họp của Hội đồng CPTPP

13/02/2019    621

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng CPTPP 

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP được tổ chức vào ngày 19/01/2019 tại Tokyo, Nhật Bản. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP và 04 quyết định quan trọng.

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP 

Bản gốc Tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP:

2.1. Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP

Bản gốc tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

2.2. Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới

Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

2.3. Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước

Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục 1Phụ lục 2)

Bản tóm tắt Tiếng Việt

2.4. Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước

Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

Bản tóm tắt Tiếng Việt

 

Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ hai của Hội đồng CPTPP được tổ chức từ ngày 07-09/10/2020 tại Auckland, New Zealand. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP và 02 Quyết định quan trọng, bao gồm: (i) Quyết định về quy trình thủ tục của Hội đồng CPTPP và (ii) Quyết định thành lập Danh sách trọng tài được chỉ định sẵn làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài 

1. Tuyên bố chung của các quan chức cấp cao tại phiên họp lần thứ 2 Hội đồng CPTPP

Bản gốc tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP

2.1. Quyết định về quy trình thủ tục của Hội đồng CPTPP theo Điều 27.4 của Chương 27 – Các điều khoản hành chính và thể chế

Bản gốc tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

2.2. Quyết định thành lập Danh sách trọng tài được chỉ định sẵn làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài theo Điều 28.11 của Chương 28 – Giải quyết tranh chấp

Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

 

Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ ba của Hội đồng CPTPP được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/08/2020. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Hiệp định và hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Hội đồng đã chỉ đạo các quan chức cấp cao hướng tới việc thành lập Ủy ban về thương mại kỹ thuật số và xem xét kế hoạch hợp nhất để thúc đẩy các sáng kiến tập trung vào CPTPP nhằm ứng phó với COVID-19.

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 3

Bản gốc tiếng Anh

Bản dịch Tiếng Việt (tham khảo)

 

Phiên họp lần thứ tư của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ tư của Hội đồng CPTPP được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 02/06/2021. Mục đích của phiên họp lần tư này là để xem xét yêu cầu chính thức gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP và thông qua Quyết định về việc khởi động đàm phán để gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh. 

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 4 

Bản gốc tiếng Anh

2. Quyết định về việc khởi động đàm phán để gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh theo Điều 5 (Gia nhập), Điều 27.2 (Chức năng của Hội đồng), Điều 27.3 (Ra quyết định) và Điều 27.4 (Quy trình thủ tục của Hội đồng)

Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

 

Phiên họp lần thứ năm của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ năm của Hội đồng CPTPP được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 01/09/2021. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP, trong đó nhấn mạnh việc Peru phê chuẩn CPTPP (Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với nước này vào ngày 19/09/2021), nhấn mạnh tầm quan trọng của CPTPP trong việc hỗ trợ phục hồi COVID-19... Phiên họp cũng đã thông qua Quyết định về thành lập Ủy ban Thương mại điện tử. 

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 5 

Bản gốc tiếng Anh

2. Quyết định về thành lập Ủy ban Thương mại điện tử 

Bản gốc tiếng Anh

  

Phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ  sáu của Hội đồng CPTPP được tổ chức tại Singapore vào ngày  08/10/2022. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP, trong đó nhấn mạnh việc Malaysia phê chuẩn CPTPP (Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với nước này vào ngày 29/11/2022), nhấn mạnh vai trò của CPTPP với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, hoan nghênh những kết quả đạt được trong quá trình đàm phán gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh,... 

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 6

Bản gốc tiếng Anh

 

Phiên họp lần thứ bảy của Hội đồng CPTPP

Phiên họp thứ bảy của Hội đồng CPTPP được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào ngày 16/7/2023. Phiên họp đã thông qua Quyết định của Hội đồng CPTPP phê duyệt các điều kiện cho việc gia nhập của Vương quốc Anh và ký Nghị định thư gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh, chính thức đưa số lượng thành viên ký kết của Hiệp định lên 12 . Ngoài ra, phiên họp cũng đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP, trong đó nhấn mạnh việc tiến độ rà soát tổng thể 3 năm thực thi CPTPP; tiến độ triển khai các sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong CPTPP như kinh tế số, kinh tế xanh; Quyết định thành lập Ủy ban tạm thời cho Chương Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, ...

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP tại phiên họp Hội đồng lần thứ 7

Bản gốc tiếng Anh