Các nguồn tham khảo về Hiệp định CPTPP

01/01/2019    5306

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với 7 nước thành viên từ 30/12/2018. Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết sâu rộng, được dự đoán sẽ có tác động lớn đến các nước thành viên nói riêng và thương mại toàn cầu nói chung. 

1. Các Chuyên trang Thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP 

Nhằm cung cấp thông tin về Hiệp định CPTPP cho người dân và doanh nghiệp, các nước thành viên CPTPP đã lập những chuyên trang về Hiệp định này. 

Chuyên trang của Australia: https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/Pages/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership.aspx

Trang web này cung cấp các cam kết, văn kiện quá trình đàm phán, công cụ tra cứu thuế quan đối với từng mặt hàng, hướng dẫn đối với doanh nghiệp và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Brunei: http://mfa.gov.bn/Pages/TPP.aspx

Trang web này cung cấp các cam kết, văn kiện và thư song phương giữa Brunei và các quốc gia thành viên và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Canada: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=eng

Trang web này cung cấp các văn kiện, thư song phương, quy tắc ứng xử, công cụ tìm kiếm thuế quan đối với các mặt hàng hoặc các khu vực, các câu hỏi thường gặp, phân tích chi tiết các lợi ích từ CPTPP đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hồ sơ thị trường các nước thành viên CPTPP và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Chile: https://www.direcon.gob.cl/en/minisitio/cptpp/

Trang web này cung cấp các văn kiện, thư song phương, phân tích các loại ích từ CPTPP đối với các mặt hàng và đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng thông tin liên quan về CPTPP. 

Chuyên trang của Malaysia: https://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/71

Trang web này cung cấp các văn kiện, thư song phương, các câu hỏi thường gặp và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Mexico: https://www.gob.mx/tpp

Trang web này cung cấp các văn kiện, thông tin thị trường, các câu hỏi thường gặp và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của New Zealand: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/

Trang web này cung cấp các văn kiện, thư song phương, quy tắc ứng xử, thông tin về thuế quan đối với các mặt hàng hoặc các khu vực, các câu hỏi thường gặp, phân tích chi tiết các lợi ích từ CPTPP đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hồ sơ thị trường các nước thành viên CPTPP và thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Nhật Bản: https://www.mofa.go.jp/ecm/ep/page25e_000266.html

Trang web này cung cấp các văn kiện, quá trình đàm phán, các thông tin liên quan về Chương 24 – Doanh nghiệp vừa và nhỏ như các quy định và thủ tục hải quan, sở hữu trí tuệ, đăng ký doanh nghiệp,...

Chuyên trang của Peru: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=212&Itemid=246

Trang web này cung cấp các văn kiện, quyết định, thư song phương và các thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Singaporehttps://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Free-Trade-Agreements/CPTPP

Trang web này cung cấp các văn kiện, thư song phương, quy tắc ứng xử, các câu hỏi thường gặp và các thông tin liên quan về CPTPP.

Chuyên trang của Việt Nam: http://cptpp.moit.gov.vn/

Trang web này cung cấp các văn kiện, văn bản pháp luật thực hiện CPTPP, thông tin về thuế quan và tiếp cận thị trường đối với các nhà xuất khẩu, các câu hỏi thường gặp, kế hoạch thực hiện CPTPP và các thông tin liên quan.

 

2. Nguồn tra cứu thuế quan của các nước CPTPP:

Thuế quan của Australia: https://ftaportal.dfat.gov.au/

Thuế quan của Brunei: http://www.mofe.gov.bn/Divisions/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-(CPTPP)-Texts.aspx

Thuế quan của Canada: https://www.tariffinder.ca/

Thuế quan của Chile: https://www.direcon.gob.cl/tpp/capitulos-del-acuerdo/

Thuế quan của Malaysia: http://mysstext.customs.gov.my/tariff/

Thuế quan của Mexico: https://www.seair.co.in/mexico-hs-code.aspx

Thuế quan của New Zealand: https://www.tariff-finder.fta.govt.nz/

Thuế quan của Nhật Bản: https://www.mofa.go.jp/ila/et/page25e_000073.html

Thuế quan của Peru: https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans-Pacific-Partnership/Annexes/2-D.-Peru-Tariff-Elimination-Schedule.pdf

Thuế quan của Singapore: https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-trade-agreements/ftas/tariff-finder

Thuế quan của Việt Nam: https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff-Search.aspx?language=en-US

 

3. Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) về CPTPP của chính phủ các nước:

Chuyên trang của Australia: https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/outcomes-documents/Pages/smes-and-the-cptpp.aspx

Chuyên trang của Canada: https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/cptpp_small_medium_sized_enterprises-ptpgp_pme.aspx?lang=eng&fbclid=IwAR2FaVMkiO0ou9JGfQgQzE_zspGR72acOUwrXUkMjqU1tNF6T-syuja0tnY

Chuyên trang của New Zealand: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/supporting-smes/

Chuyên trang của Nhật Bản: https://www.mofa.go.jp/ecm/ep/page23e_000533.html

Chuyên trang của Singapore: https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-trade-agreements/ftas/singapore-ftas/cptpp

(updating...)

Tổng hợp bởi Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI