Nền kinh tế Indonesia: Chính sách thương mại và công nghiệp

17/07/2021    581

Thời gian: 2017

Trong bối cảnh quan điểm chống toàn cầu hóa và quá trình sản xuất phân mảnh ngày càng tăng giữa các quốc gia, cuốn sách này đề cập đến cách nền kinh tế Indonesia nên phản ứng và định hình các chính sách thương mại và công nghiệp của mình trong môi trường thương mại thế giới mới này.

Cuốn sách đưa ra những đánh giá không phải về thuế quan mà về các công cụ thương mại mới như các biện pháp phi thuế quan (SPS, TBT, các biện pháp xuất khẩu và các biện pháp ngoài biên giới), và xem xét các chính sách công nghiệp từ một góc độ rộng hơn như đầu tư, tiếp cận đầu vào, lao động, dịch vụ, chính sách nghiên cứu và đổi mới.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

1. Giới thiệu

2. Xuất khẩu ở Đông Á và Đông Nam Á

3. Chính sách thương mại của Indonesia trong Thương mại thế giới mới

4. Chính sách công nghiệp và công nghiệp hóa của Indonesia

5. Tại sao Indonesia bị tụt hậu trong Mạng lưới sản xuất khu vực?

6. Phát triển xuất khẩu trong ngành sản xuất Indonesia

7. Năng lực cạnh tranh sản xuất xuất khẩu của Indonesia

8. Thị trường lao động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ở Indonesia

9. Đánh giá tác động của các yêu cầu về hàm lượng địa phương trong ngành sản xuất của Indonesia

10. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và Giá trị gia tăng ở Indonesia

12. Đổi mới trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

Bản mềm cuốn sách (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: