Các dự thảo mới nhất của vòng đàm phán Doha

15/09/2010    908

Gói Tháng 7/2008

“Gói Tháng 7/2008” là một “nấc thang” trên con đường tiền tới kết thúc vòng đàm phán Doha. Nhiệm vụ chính của các thành viên WTO là giải quyết hàng loạt các câu hỏi nhằm hoàn thành hiệp định cuối cùng trong Nghị trình Phát triển Doha. Các cuộc tham vấn diễn ra giữa một nhóm các bộ trưởng đại diện cho tất cả các lợi ích khác nhau trong các cuộc đàm phán. Một loạt các cuộc họp đã được tổ chức tại Geneva từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 năm 2008.

Mục tiêu

Mục tiêu trước nhất của cuộc họp tháng 7 là nhằm thống nhất về “các công thức” trong nông nghiệp và tiếp cận thị trường phi nông sản (NAMA) – chẳng hạn như các cách thước và phương pháp khác được sử dụng để cắt giảm thuế quan và trợ cấp nông nhiệp, và một loạt các điều khoản liên quan – và để xem xét các bước tiếp theo nhằm kết thúc các vòng đàm phán Doha. Các công thức được thống nhất sẽ quyết định quy mô cắt giảm thuế hàng ngàn các sản phẩm công và nông nghiệp cũng như các mức độ trợ cấp nông nghiệp trong tương lai tại các quốc gia thành viên WTO. Các vấn đề khác cũng được đem ra đàm phàn bao gồm đàm phán về dịch vụ và đàm phán về quy tắc (rules)

Văn kiện

Download các văn kiện hình thành cơ sở của các đàm phán trong cuộc họp Tháng 7/2008 dưới đây hoặc tại đường link: http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_texts_e.htm