Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-BCT về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010.

 Chỉ thị được ban hành nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập siêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2009 và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% trong năm 2010 như Quốc hội giao, và kiểm soát để tỷ lệ nhập siêu trên kim ngạch xuất khẩu tối đa không vượt quá 20%.

Bộ Công Thương xác định rõ công tác xuất nhập khẩu hàng hoá là nhiệm vụ chung của Bộ nên cần tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong Bộ với Vụ Xuất nhập khẩu để tìm mọi biện pháp thực hiện mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao.

Nguồn: Website Bộ Công Thương