Đánh giá tình hình thực thi

Để thu thập các thông tin thực tiễn về việc thực hiện EVFTA của các doanh nghiệp, từ tháng 5/2022 đến hết tháng 8/2022, Nhóm nghiên cứu của VCCI đã triển khai một Khảo sát về thực tế hoạt động và cảm nhận của doanh nghiệp về kinh doanh trong bối cảnh thực thi EVFTA hai năm vừa qua cũng như hội nhập FTA nói chung.

Xem thêm