Nội dung hiệp định

Ngày 13/12/2005, ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện, tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký kết các Hiệp định về tự do hóa hàng hóa, thương mại và đầu tư, nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Xem thêm

Bản Tóm lược dưới đây cung cấp các nội dung chính và hướng dẫn áp dụng FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).Nguồn: http://akfta.asean.org/

Xem thêm