Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

24/05/2016    8110

Ngày 13/12/2005, ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện, tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký kết các Hiệp định về tự do hóa hàng hóa, thương mại và đầu tư, nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Hiệp định về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 12/2005 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 8/2006 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Hiệp định về Thương mại Dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc được ký vào tháng 11/2007 tại Singapore.

Hiệp định về Đầu tư ASEAN-Hàn Quốc được ký kết vào tháng 6/2009 tại đảo Jeju, Hàn Quốc

Nội dung các Hiệp định:

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện (Bản tiếng Anh)

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp

Hiệp định về thương mại hàng hóa

Biểu cam kết cắt giảm thuế quan

Brunei

Cambodia

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Thái Lan

Philippines

Việt Nam

Hàn Quốc

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo AKFTA

Phụ lục 1 - Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục thông thường 

Phụ lục 2 - Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục nhạy cảm

Danh sách nhạy cảm

Danh sách nhạy cảm cao

Phụ lục 3: Quy tắc xuất xứ

Phụ lục 1: Thủ tục tiến hành cấp giấy chứng nhận dành cho quy tắc xuất xứ

Phụ lục 2: Quy tắc cụ thể về sản phẩm

Phụ lục 3: Chú giải chung

Mẫu CO AK 

Bản giải thích chung về Bản sửa đổi quy định cụ thể về hàng hóa quy định tại Phụ lục 2 của Phụ lục 3 của Hiệp định về thương mại hàng hóa

Bản giải thích chung về Back-to-Back CO

Bản giải thích chung về Hạn ngạch thuế quan

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa

Hiệp định về Đầu tư

Hiệp định về thương mại dịch vụ

Biểu cam kết cụ thể của từng nước

Phụ lục Tài chính

Bản giải thích chung Hiệp định Thương mại dịch vụ

Các tài liệu liên quan khác:

Nghị định thư về việc gia nhập của Thái Lan đối với Hiệp định về thương mại dịch vụ

Phụ lục

Nghị định thư về việc gia nhập của Thái Lan đối với Hiệp định về thương mại hàng hóa

Phụ lục