Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 24/10/2016 Cơ quan ban hành: Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Xem thêm