Ấn phẩm - “Thương mại và Thuế: Thương mại phát triển song hành cùng giảm thuế”

11/01/2016    235

WTO, 2015

Giới thiệu:

Thương mại hàng hóa toàn cầu được thúc đẩy bởi việc giảm thuế nhập khẩu trong vòng 20 năm qua. Ngay cả khi đã đàm phán mức thuế trần khi gia nhập WTO, các nước vẫn liên tục giảm mức thuế thực sự áp dụng cho hàng nhập khẩu kể từ khi đã trở thành thành viên WTO. Ngoài ra, thỏa thuận liên ngành như Hiệp định công nghệ thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thương mại bằng cách yêu cầu các thành viên loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với sản phẩm thuộc Hiệp định và cung cấp các ưu đãi tương tự cho tất cả các thành viên WTO khác. Điều này đã giúp mở rộng hơn nữa và dẫn đến tăng trưởng thương mại.

Tải tài liệu tại đây