Ấn phẩm - “Thương mại và Môi trường: Xây dựng lộ trình phát triển bền vững”

11/01/2016    250

WTO, 2015

Giới thiệu:

Phát triển bền vững là trọng tâm của WTO

Phát triển bền vững và bảo vệ cũng như bảo tồn môi trường được ghi nhận trong Hiệp định Marrakesh thành lập WTO. Hiệp định thừa nhận rằng thương mại "nên được tiến hành nhằm nâng cao mức sống [và] đảm bảo việc làm đầy đủ ... trong khi cho phép sử dụng tối ưu các nguồn lực của thế giới phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, tìm kiếm cả để bảo vệ và giữ gìn môi trường và tăng cường các phương tiện để thực hiện điều đó theo cách thức phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm ở các cấp độ khác nhau của sự phát triển kinh tế"

Tải tài liệu tại đây