Ấn phẩm - “Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: Giảm xung đột thương mại từ các tiêu chuẩn và quy định”

11/01/2016    282

WTO, 2015

Giới thiệu:

Tiêu chuẩn và quy định là những công cụ hữu ích cho việc bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường. Nhưng chúng có thể là gánh nặng, rắc rối và phức tạp, với xu hướng ngày càng đa dạng hơn nữa. Vì vậy, tính minh bạch trong lĩnh vực này là rất quan trọng. Nếu thấy cần thiết phải cấm việc sử dụng các chất hóa học trong một đồ chơi nhập khẩu (do sức khỏe), hoặc yêu cầu nhãn sử dụng năng lượng hiệu quả trên các thiết bị nhập khẩu (trên cơ sở môi trường), các quy định phải rõ ràng, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, và không phân biệt đối xử.

Ủy ban về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Ủy ban về Các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), bao gồm tất cả các thành viên WTO, là một diễn đàn đa phương độc đáo cho các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn và quy định ảnh hưởng đến thương mại. Trong 20 năm qua, nó đã phát triển một phương pháp tiếp cận theo ba hướng:

1) thông báo

2) quan tâm đến các vấn đề thương mại

3) hợp tác thương mại.

Tải tài liệu tại đây