Ấn phẩm - “Sự hình thành của Hiệp định TRIPS: Những đánh giá cá nhân từ vòng đàm phán Uruguay”

07/01/2016    242

Jayashree Watal và Antony Taubman, số ISBN978-92-870-4025-1, 2015

Giới thiệu:

Ấn phẩm lần đầu tiên trình bày vai trò cá nhân đa dạng của các nhà đàm phán Hiệp định Thương mại độc đáo này. Đóng góp của họ minh họa quan điểm chính sách và lợi ích thương mại khác nhau đã được trình bày trong văn bản chính thức, và đánh dấu sự chuyển dịch liên minh vượt ranh giới thông thường giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Những người đóng góp nổi bật các hiệu ứng cho phép của một chương trình nghị sự đàm phán rõ ràng và nhấn mạnh vai trò quan trọng, nhưng khác biệt, của Chủ tịch, Ban Thư ký và trên tất cả, các nhà đàm phán.

Những người đóng góp chia sẻ quan điểm của họ về việc sở hữu trí tuệ gắn như thế nào vào Vòng đàm phán Uruguay, những cân nhắc chính trị và kinh tế đã định hướng đàm phán TRIPS, vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước, các nguồn của các tiêu chuẩn về nội dung và thủ tục đã được đưa vào các Hiệp định TRIPS, và các vấn đề tương lai trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Họ có một cái nhìn cận cảnh về các vấn đề như bản quyền cho phần mềm, bằng sáng chế về thuốc và phạm vi bảo hộ thích hợp của chỉ dẫn địa lý. Thăm dò cách đàm phán dẫn đến một thỏa thuận lâu dài được dùng làm khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách ở nhiều nước, những người đóng góp những bài học cho các nhà đàm phán hiện tại và tương lai.

Tải tài liệu tại đây