Ấn phẩm - “Hiệp định về Mua sắm Chính phủ: Mở cửa thị trường và thúc đẩy quản lý tốt hàng hóa”

07/01/2016    2246

WTO, tháng 10/2015

Giới thiệu:

Hiệp định của WTO về Mua sắm Chính phủ (GPA) là một thỏa thuận đa phương, có nghĩa là không phải tất cả các thành viên WTO đều tham gia nó. GPA quy định liên quan đến mua hàng hóa, dịch vụ và các công trình xây dựng, thúc đẩy mở cửa thị trường, quản trị tốt, minh bạch và liêm chính. Một thỏa thuận gần đây của GPA liên quan đến việc cập nhật các văn bản của Hiệp định và mở rộng đáng kể các cam kết tiếp cận thị trường.

GPA phát triển ra sao?

  • Bắt nguồn từ Vòng đàm phán Tokyo về Mua sắm Chính phủ trong những năm 70 thế kỷ XX.
  • Hiệp định được đàm phán song song với các Vòng đàm phán thương mại Uruguay trong những năm từ  1980 đến 1990.
  • Hiệp định về Mua sắm Chính phủ được ký kết tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 cùng lúc với Hiệp định thành lập WTO. Nó có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 1996.
  • Các vòng đàm phán lại của GPA bắt đầu từ năm 1997 và kết thúc vào tháng 12 năm 2011. Kết quả của các cuộc đàm phán đã được chính thức thông qua tháng 3 năm 2012.
  • Hiệp định sửa đổi có hiệu lực vào ngày 06 tháng 04 năm 2014.

 

Tải tài liệu tại đây