Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

23/12/2009    74037

Đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ trong khuôn khổ đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được tiến hành theo các nguyên tắc của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS). Dựa trên những nguyên tắc này, các quốc gia hay vùng lãnh thổ chưa là Thành viên WTO tiến hành đàm phán mở cửa thị trường với các Thành viên WTO căn cứ theo yêu cầu đàm phán mà các Thành viên này đưa ra. Kết quả đàm phán cuối cùng được thể hiện trong Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (xin gọi tắt là Biểu cam kết dịch vụ).

Biểu cam kết dịch vụ gồm 3 phần: cam kết chung, cam kết cụ thể và danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN).

Phần cam kết chung bao gồm các cam kết được áp dụng chung cho tất cả các ngành và phân ngành dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Phần này chủ yếu đề cập tới những vấn đề kinh tế - thương mại tổng quát như các quy định về chế độ đầu tư, hình thức thành lập doanh nghiệp, thuê đất, các biện pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước v.v…

Phần cam kết cụ thể bao gồm các cam kết được áp dụng cho từng dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Mỗi dịch vụ đưa ra trong Biểu cam kết như dịch vụ viễn thông, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, v..v sẽ có nội dung cam kết cụ thể áp dụng riêng cho dịch vụ đó. Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ và mức độ đối xử quốc gia dành cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong dịch vụ đó.

Danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc liệt kê các biện pháp được duy trì để bảo lưu việc vi phạm nguyên tắc MFN đối với những dịch vụ có duy trì biện pháp miễn trừ. Theo quy định của GATS, một thành viên được vi phạm nguyên tắc MFN nếu thành viên đó đưa biện pháp vi phạm vào danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc và được các Thành viên WTO chấp thuận.

 Văn bản chính thức:

- Biểu cam kết dịch vụ  (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh)

- Tài liệu không chính thức giải thích Biểu dịch vụ

- Bảng phân loại các ngành dịch vụ trong WTO (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh)

 Tóm tắt một số Cam kết trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ:

- Cam Kết Chung Về Dịch Vụ Của Việt Nam Trong WTO

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Ngân Hàng Và Các Dịch Vụ Tài Chính

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Chứng Khoán

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Dịch Vụ Thuế

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Bảo Hiểm

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Phân Phối

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Logistics

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Chuyển Phát Và Viễn Thông

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Các Dịch Vụ Kinh Doanh

- Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Vận Tải