Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO

05/11/2014    4644

Việt Nam đã nộp đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 01 năm 1995. Tại cuộc họp ngày 31/01/1995, Đại hội đồng đã quyết định thành lập một Ban Công tác để xem xét đơn của Việt Nam xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo Điều XII của Hiệp định Marrakesh về thành lập WTO. Các điều khoản tham chiếu và tư cách thành viên của Ban Công tác được quy định trong tài liệu WT/ACC/VNM/1/Rev.23.
Báo cáo này thể hiện các cam kết đa phương, đó là các cam kết chung, mang tính nguyên tắc, về việc thực hiện các quy định của WTO. Đây là các cam kết về việc tuân thủ các hiệp định của WTO, các cam kết về sửa đổi quy định, chính sách cho phù hợp với quy định của WTO và một số cam kết đặc thù của Việt Nam.
Báo cáo này do Ban Thư ký tổng hợp, dựa trên các bản trả lời câu hỏi, các chương trình hành động và các bản thông báo về chế độ, chính sách mà Việt Nam gửi cho Ban Công tác. Báo cáo bao gồm các đoạn văn có đánh số, sắp xếp theo từng đề mục theo mẫu chung của WTO

Văn bản Chính thức: 

Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)

Phụ lục Báo cáo (file Tiếng Việt)