TT số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 v/v Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015

29/08/2013    218

TT số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 v/v Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015.

Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

Nội dung Thông tư được đính kèm dưới đây:

1. Thông tư 21/2012/TT-BTC

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện VJEPA giai đoạn 2012-2015