Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

05/01/2018    2290

Ngày ban hành: 27/12/2017

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Nội dung Nghị định có thể được tải về dưới đây:

1. Nghị định 11/2017/NĐ-CP

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện VJEPA giai đoạn 2018-2023