Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia/New Zealand (AANZFTA)

23/08/2023    705

Ngày 21/8/2023, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) được tổ chức tại Semarang, Indonesia, các Bộ trưởng Kinh tế từ Brunei Darussalam (Điều phối viên Quốc gia ASEAN về AANZFTA) và Indonesia (Chủ tịch ASEAN 2023), cùng với Australia và New Zealand đã ký Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Australia - New Zealand (gọi tắt là Nghị định thư thứ 2). Các quốc gia thành viên ASEAN còn lại sẽ ký Nghị định thư thứ 2 vào thời điểm thích hợp.

Đây là lần thứ hai AANZFTA được sửa đổi sau khi ký kết FTA này vào tháng 2 năm 2009. Nghị định thư đầu tiên đã được ký vào tháng 8 năm 2014.

Dưới đây là văn kiện Nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA):

Toàn văn Nghị định thư thứ 2

Phụ lục 1 - Biểu cam kết thuế quan

Phụ lục 2 - Biểu cam kết các ngành dịch vụ

Trang bìa

Campuchia

Lào

Myanmar

Philippines

Thái Lan

Việt Nam

Phụ lục 3 - Biểu cam kết về bảo lưu và NCM đầu tư và dịch vụ

Trang bìa

Campuchia (Đầu tư)

Indonesia (Đầu tư) (Dịch vụ)

Lào (Đầu tư)

Myanmar (Đầu tư)

Malaysia (Đầu tư) (Dịch vụ)

Philippines (Đầu tư)

Thái Lan (Đầu tư)

Việt Nam (Đầu tư)

Australia (Đầu tư và Dịch vụ)

Brunei Darussalam (Đầu tư và Dịch vụ)

New Zealand (Đầu tư và Dịch vụ)

Singapore (Đầu tư và Dịch vụ)

Phụ lục 4 - Biểu cam kết về di chuyển thể nhân (MNP)

Trang bìa

Australia

Brunei Darussalam

Campuchia

Indonesia

Lào

Myanmar

Malaysia

New Zealand

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Xem thêm các văn bản khác của Hiệp định tại đây