EVFTA và ngành rau quả Việt Nam: Cam kết về Sở hữu trí tuệ (SHTT)

12/10/2021    117

EVFTA là một Hiệp định có tiêu chuẩn cao về SHTT. Về nội dung, có thể phân nhóm các cam kết SHTT trong EVFTA thành 03 nhóm chủ yếu, gồm:

  • Nhóm các nguyên tắc chung
  • Nguyên tắc Phù hợp WTO: EVFTA nhấn mạnh việc tiếp tục các cam kết về SHTT trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO (Hiệp định TRIPS)
  • Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN): Việt Nam và EU cam kết dành cho công dân của nhau mức bảo hộ SHTT không kém hơn mức bảo hộ dành cho công dân của bất kỳ một nước thứ ba nào khác ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ theo Điều 4, 5 TRIPS (bảo hộ theo hiệp định tư pháp quốc tế, bảo hộ các quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất chương trình, nhà phát sóng mà không được quy định trong TRIPS…)
  • Nguyên tắc cạn quyền: Việt Nam và EU được quyền tự do quy định về cạn quyền SHTT, miễn là phù hợp với TRIPS

Trên cơ bản thì các nguyên tắc này không tạo ra thay đổi gì lớn trong nghĩa vụ của Việt Nam về vấn đề này ngoài nguyên tắc về MFN, theo đó nếu Việt Nam có cam kết mức nào cao hơn bảo hộ SHTT cho bất kỳ đối tác nào trong các Thỏa thuận hiện tại (ví dụ CPTPP) hoặc tương lai thì cũng phải cho đối tác EU hưởng mức tương tự.

  • Nhóm các cam kết về các tiêu chuẩn bảo hộ đối với từng đối tượng quyền SHTT cụ thể

Nhóm này bao gồm các cam kết về tiêu chuẩn bảo hộ cụ thể đối với từng loại trong số 08 đối tượng quyền SHTT (quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế mạch tích hợp, bí mật kinh doanh và giống cây trồng).

Phần nhiều trong số các cam kết này cơ bản nhắc lại các nội dung tương ứng của TRIPS. Tuy nhiên, EVFTA cũng bổ sung thêm một số tiêu chuẩn bảo hộ mới, cụ thể, ở từng đối tượng quyền SHTT.

  • Nhóm các cam kết liên quan đến các biện pháp thực thi quyền SHTT

Thực thi quyền SHTT luôn là vấn đề khúc mắc trong thực tế thi hành pháp luật về SHTT, vì vậy cũng là chủ đề được phía EU chú trọng đàm phán trong EVFTA. Về cơ bản, EVFTA đưa ra các yêu cầu về thực thi SHTT theo hướng nghiêm khắc hơn, theo hướng:

  • Trao quyền cao hơn cho các cơ quan thực thi (đặc biệt là cơ quan hải quan và cơ quan có thẩm quyền khác tại biên giới) và chủ sở hữu quyền.
  • Nâng mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi vi phạm các quyền SHTT.

Đối với ngành rau quả, các nội dung liên quan trực tiếp và có nhiều cam kết cao hơn TRIPS là Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Bảo hộ thông tin bí mật và Quyền đối với giống cây trồng.

i) Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là đối tượng SHTT mà EU đặc biệt quan tâm, do EU có khá nhiều các sản phẩm được bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn địa lý. Vì vậy các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong EVFTA khá đồ sộ, với nội dung đặc thù, không giống các cam kết về chỉ dẫn địa lý trong các Hiệp định, thỏa thuận về SHTT. Cam kết về chỉ dẫn địa lý trong EVFTA cũng có phạm vi áp dụng riêng, trong khi các cam kết liên quan tới các đối tượng SHTT khác trong EVFTA có phạm vi áp dụng chung cho tất cả các nhóm chủ thể (Xem thêm Câu 17)

ii) Bảo hộ dữ liệu cấp phép đối với nông hóa phẩm

Nông hóa phẩm là các sản phẩm có chứa hóa chất phục vụ nông nghiệp, như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, các loại hóa chất vệ sinh chuồng trại… Trồng trọt nói chung và trồng rau quả nói riêng là khu vực sử dụng khá nhiều nông hóa phẩm.

Cam kết SHTT đặc thù nhất trong EVFTA đối với nông hóa phẩm là cam kết về bảo hộ thông tin bí mật. Cụ thể, theo EVFTA, Việt Nam và EU phải bảo hộ dữ liệu thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí mật khác được sử dụng để xin cấp phép lưu hành một nông hóa phẩm trong vòng 5 năm kể từ khi được cấp phép. Như vậy trong thời hạn trên, Cơ quan cấp phép sẽ không được tiết lộ các dữ liệu đó cho người khác trừ khi được sự đồng ý của người nộp dữ liệu ban đầu. Hay nói cách khác, EVFTA cho phép người xin cấp phép nông hóa phẩm được “độc quyền dữ liệu” trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp phép lưu hành nông hóa phẩm đó

Cam kết về độc quyền dữ liệu đối với nông hóa phẩm có thể tạo ra các tác động khác nhau giữa các nhóm chủ thể:

  • Đối với các chủ thể lần đầu đưa ra dữ liệu đăng ký cấp phép lưu hành một nông hóa phẩm thì cam kết này là một lợi thế bởi trong thời gian được bảo hộ dữ liệu đó không ai được tự động sử dụng dữ liệu mà không được sự cho phép của họ.
  • Đối với các chủ thể khác, bao gồm cả người tiêu dùng, thì cam kết này có thể bất lợi bởi việc độc quyền dữ liệu thử nghiệm trong một thời gian sẽ làm hạn chế khả năng đăng ký lưu hành với sản phẩm tương tự, và sẽ khiến cho giá của nông hóa phẩm đã lưu hành ít có khả năng giảm do ít cạnh tranh.

iii) Quyền đối với giống cây trồng

Giống cây trồng là một đối tượng mới trong hệ thống các đối tượng được bảo hộ về sở hữu trí tuệ. Việc bảo hộ SHTT đối với loại sản phẩm này thường được pháp luật các nước quy định khác nhau. Vì vậy, Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới đã được một số nước thành lập và ký kết Công ước quốc tế về Bảo hộ Giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961. Mục đích của Công ước này là nhằm thiết lập các nguyên tắc chung và thúc đẩy sự hài hòa quốc tế trong việc bảo hộ giống cây trồng mới. Công ước này đã được sửa đổi nhiều lần, sửa đổi mới nhất năm 1991. Việt Nam tham gia và trở thành thành viên của Hiệp hội này từ tháng 12/2006.

Trong EVFTA, Việt Nam và EU tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi Công ước này. Cụ thể, EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU phải bảo hộ quyền đối với giống cây trồng phù hợp với Công ước quốc tế về Bảo hộ Giống cây trồng mới năm 1961 (sửa đổi mới nhất năm 1991), và hợp tác để thúc đẩy và thi hành các quyền này.

Nguồn: Trích dẫn: "Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Rau quả Việt Nam
- Trung tâm WTO và Hội nhập