Thông báo 690/TB-TT-CLT về việc cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm vào Anh và Bắc Ai-len được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định UKVFTA

11/07/2021    40

Ngày ban bành:  07/07/2021

Cơ quan ban hành: Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Hiệp định UKVFTA có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ. Đến nay, Dự thảo Nghị định đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp đã có hợp đồng xuất khẩu gạo sang Vương quốc Anh, cần có xác nhận chủng loại gạo thơm để được hưởng hạn ngạch ưu đãi thuế quan.  

Để kịp thời hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu gạo thơm vào Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định UKVFTA trong thời gian chờ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ ban hành, Cục Trồng trọt thực hiện việc cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len theo mẫu quy định tại Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ nếu các đơn vị có nhu cầu xin được chứng nhận vào Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Bản mềm thông báo được đính kèm dưới đây: