Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

21/05/2021    104

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).

Kế hoạch hành động này xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu và các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện với lộ trình cụ thể. Trong đó, những nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 4 nhóm chính: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định này, tận dụng những cơ hội mà Hiệp định mang đến cũng như giải quyết các thách thức đặt ra. Trung tâm WTO và Hội nhập xin giới thiệu các kế hoạch như dưới đây.

Kế hoạch của Chính phủ

Quyết định 721/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA

Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA và Phụ lục kèm theo Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện của Bộ, ngành, địa phương

(updating)