Hỏi – Đáp về EVFTA

10/12/2020    427

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Tài liệu đề cập đến những nhóm câu hỏi sau:

1. Nhóm câu hỏi về quy trình, thủ tục

2. Nhóm câu hỏi về nội dung Hiệp định

3. Nhóm câu hỏi về đánh giá tác động của Hiệp định

4. Nhóm câu hỏi về công tác chuẩn bị cho việc thực thi

5. Nhóm câu hỏi về công tác sửa đổi, xây dựng pháp luật của VIệt Nam để thực thi Hiệp định EVFTA

Tài liệu được đính kèm trong file dưới đây: