Nhật giúp làm thủ tục hải quan một cửa cho Việt Nam

Nhật Bản sẽ cung cấp hệ thống hàng hóa và cảng hợp nhất (NACCS) cho Việt Nam, quốc gia đã đặt mục tiêu đưa hệ thống này vào hoạt động trong tài khóa 2014.

Đây là hệ thống làm thủ tục hải quan và thương mại một cửa đang ứng dụng ở Nhật Bản.

NACCS sẽ hỗ trợ làm tất cả các thủ tục hành chính cần thiết để chuyển hàng hóa vào và ra khỏi Việt Nam, giúp giảm 50% công việc giấy tờ.