Phòng chống các vụ kiện chống bán phá giá từ xa

Gần đây, các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng ngày càng tăng, đã và đang bị một số nước lạm dụng như là hàng rào thuế quan để bảo hộ các ngành sản xuất của nước sở tại. 

Điều này đã làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta bị thiệt hại năng nề. Vì vậy, giải pháp cụ thể để doanh nghiệp chủ động phòng tránh và chủ động trong trường hợp xảy ra các vụ kiện chống bán phá giá đang là một yêu cầu cấp bách.

Nhiều thiệt hại khi bị kiện chống bán phá giá.