Thông tư Số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Thông tư Số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Ngày ban hành: 18/01/2024

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 18/01/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 02/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZ

Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AANZ của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại:

1. Phục lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.”

2. Thay thế Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 31/2015/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.