TT số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

08/12/2015    1861

Thông tư số 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 v/v quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư bao gồm các nội dung sau:

Nội dung Thông tư

Phụ lục 1 - Quy tắc xuất xứ

Phụ lục 2 ( Chú giải chung - Bảng quy tắc) - Quy tắc cụ thể mặt hàng

Phụ lục 3 - Hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I

Phụ lục 4 - Quy trình cấp và Kiểm tra xuất xứ

Phụ lục 5 - Mẫu C/O VK do Việt Nam cấp

Phụ lục 6 - Mẫu C/O KV do Hàn Quốc cấp

Phụ lục 7 - Mẫu tờ khai bổ sung C/O

Phụ lục 8 - Hướng dẫn kê khai C/O

Phụ lục 9 - Danh mục các tổ chức cấp C/O