Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

14/10/2015    15681

Ngày 5/5/2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày: 20/12/2015

Dưới đây là toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA):

Nội dung Hiệp định (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Lời mở đầu (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 1: Các điều khoản chung (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 2: Đối xử quốc gia và tiếp cận thị trường hàng hóa (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

      - Biểu thuế quan của Việt Nam (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh mục a | mục b)

      - Biểu thuế quan của Hàn Quốc (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh mục a | mục b)

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo VKFTA

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và quy trình cấp xuất xứ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 3-A: Quy tắc cụ thể mặt hàng (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 3-B: Quy tắc đối với một số hàng hóa đặc biệt (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 3-C: Giấy chứng nhận xuất xứ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 4: Thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 5: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 6: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 7: Các biện pháp phòng vệ thương mại (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 8: Thương mại dịch vụ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-A: Dịch vụ tài chính (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-B: Viễn thông (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-C: Di chuyển thể nhân (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-D Việt Nam (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8- D Hàn Quốc (bản tiếng Việt(bản tiếng Anh)

Chương 9: Đầu tư (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 10: Thương mại điện tử (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 11: Cạnh tranh (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 12: Sở hữu trí tuệ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 13: Hợp tác kinh tế (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 14: Minh bạch hóa (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 15: Giải quyết tranh chấp (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 16: Ngoại lệ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Chương 17: Các điều khoản thể chế và các điều khoản cuối cùng (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Các văn bản khác:

Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo quy định của Chương 13 Hiệp định VKFTA (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)