Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014

02/05/2012    371

Ngày ban hành: 16/03/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 16/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014.

Ngày có hiệu lực: 02/05/2012.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.