Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014

07/06/2012    257

Ngày ban hành: 16/03/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 16/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân  giai đoạn 2012-2014.

Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

Toàn văn Thông tư được đăng tải dưới đây.