Tình huống 18: Xử lý thế nào nếu C_O không cấp tại thời điểm xuất khẩu

21/06/2024    16

Tình huống 18: Một doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu lô hàng năm 2022 và gửi hàng tại kho ngoại quan Singapore. Lô hàng được nhập khẩu vào EU năm 2023. Trong trường hợp C/O không cấp tại thời điểm xuất khẩu, tổ chức cấp và doanh nghiệp cần xử lý thế nào?

Giải đáp tình huống: 

C/O được phép cấp sau ngày xuất khẩu hàng hóa trong trường hợp (1) C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu do lỗi hoặc thiếu sót khách quan và lý do hợp lệ khác, (2) Nhà xuất khẩu chứng minh với cơ quan có thẩm quyền về việc C/O đã được cấp nhưng bị từ chối tại thời điểm nhập khẩu do lỗi kỹ thuật hoặc (3) Cảng đến cuối cùng của hàng hóa chưa xác định được tại thời điểm xuất khẩu và chỉ xác định được trong quá trình hàng hóa đang vận chuyển, lưu kho hoặc sau khi chia nhỏ lô hàng.

Điều 22 Thông tư số 02/2021/TT-BCT không quy định ngày cụ thể của việc cấp sau C/O mẫu EUR.1. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 21 Thông tư số số 02/2021/TT-BCT quy định về thời điểm cấp C/O mẫu EUR.1. Cụ thể, C/O được cấp sớm nhất có thể kể từ ngày xuất khẩu hàng hóa (ngày tàu chạy được kê khai) và không quá ba ngày làm việc kể từ sau ngày này.

Như vậy, có thể hiểu rằng C/O được coi là cấp sau khi C/O đó được cấp sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 21. Trong trường hợp này, C/O mẫu EUR.1 sẽ được dóng dấu "Issued Retrospectively" tại ô số 7.

Article 17

 

Certificates of origin issued retrospectively

 

1. Notwithstanding Article 16(7), a certificate of origin may also be issued after exportation of the products to which it relates in the specific situations where:

 

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions and other valid reasons;

 

or

 

(b)it is demonstrated to the competent authorities that a certificate of origin was issued but was not accepted at importation for technical reasons;

 

(c) the final destination of the products concerned was not known at the time of exportation and was determined during their transportation or storage and after possible splitting of consignments in accordance with Article 13.

 

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the certificate of origin relates, and state the reasons for his request.

 

3. The competent authorities may issue a certificate of origin retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.

 

4. Certificates of origin issued retrospectively must be endorsed with the following phrase in English:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

 

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in Box 7 of the certificate of origin.

 

Để được cấp C/O sau ngày xuất khẩu hàng hóa, nhà xuất khẩu ghi ngày, nơi xuất khẩu hàng hóa và nêu rõ lý do trên đơn đề nghị cấp C/O. Cơ quan, tổ chức cấp C/O thực hiện việc cấp sau C/O sau khi xác minh thông tin trong đơn đề nghị cấp C/O của nhà xuất khẩu phù hợp với chứng từ tương ứng. C/O cấp sau thể hiện tại Ô số 7 nội dung bằng tiếng Anh: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Nguồn: Ấn phẩm “Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA và cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng trong UKVFTA” - Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương