Thông tư Số 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Việt Nam – EAEU FTA

19/01/2024    40

Thông tư Số 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Việt Nam – EAEU FTA

Ngày ban hành: 15/01/2024

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 15/01/2024, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, cụ thể như sau:

1. Thay thế Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 21/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại Điều 2 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 21/2016/TT-BCT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 11/2018/TT-BCT) như sau: Quy trình chứng nhận và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT; Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.