Tin tức

Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel (VIFTA)

30/11/2023    725

Ngày 25/7/2023, tại Văn phòng Thủ tướng Israel, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA). 

Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết FTA và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA.

Hiệp định gồm 15 Chương và một số phụ lục đính kèm các chương với các nội dung cơ bản như thương mại hàng hóa, dịch vụ - đầu tư, quy tắc xuất xứ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS), hải quan, phòng vệ thương mại, mua sắm chính phủ, pháp lý – thể chế.

Hiệp định VIFTA:

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel

Lời mở đầu (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 1: Các điều khoản ban đầu và định nghĩa chung (Tiếng Việt)

Chương 2: Thương mại hàng hóa (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế nhập khẩu của Israel (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam (Tiếng Anh)

Chương 3: Xuất xứ hàng hóa (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 3-A: Quy tắc cụ thể mặt hàng (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 3-B: Mẫu C/O (Tiếng Anh)

Phụ lục 3-C: Khai báo xuất xứ hàng hoá của nhà xuất khẩu được chấp thuận theo quy định tại điều 3.21 (Nhà xuất khẩu được chấp thuận) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 3-D: Khai báo xuất xứ hàng hoá theo quy định tại điều 3.22 (Phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 4: Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 4-A (Tiếng Anh)

Chương 5: Phòng vệ thương mại (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 6: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 7: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 8: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục I – Bảo lưu với những biện pháp hiện hành - Biểu cam kết Israel (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục I - Bảo lưu với những biện pháp hiện hành - Biểu cam kết Việt Nam (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục II - Bảo lưu cho các biện pháp trong tương lai - Biểu cam kết Israel (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục II - Bảo lưu cho các biện pháp trong tương lai - Biểu cam kết Việt Nam (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 10: Mua sắm chính phủ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 11: Ngoại lệ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 12: Minh bạch hóa (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 13: Các điều khoản hành chính (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 14: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 14-A (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 14-B (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 15: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh)

Nguồn: Cổng thông tin về FTA - Bộ Công Thương